چیلرها به عنوان مهمترین دستگاه سرمایشی در ساختمان های بزرگ مطرح هستند که به آن چیلر ساختمانی گفته می شود. چیلر در ساختمان به همراه دستگاه هواساز (هواساز دستگاه بزرگ دارای کویل ، فن ، فیلتر ، رطوبت زن و غیره است) و یا دستگاه های فن کویل درون ساختمان ، نصب می شود و با لوله کشی به یکدیگر متصل می شوند که در ادامه نحوه کار سیستم چیلر در ساختمان به طور مختصر بیان شده است.

آبی که در چیلر ساختمان در طی یک سیکل همیشگی ، سرد می شود با پمپ به درون کویل (لوله های مسی) هواساز یا فن کویل ها پمپاژ شده و دمای کویل به شدت افت می کند. پشت کویل یک فن بزرگ یا چند فن کوچک قرار دارد که هوا را با سرعت از پیرامون لوله ها می وزد. هوا در اثر برخورد با سطح لوله ها سرد شده و به دمای مورد نظر می رسد. سپس از فیلترهای مخصوص عبور و در صورت نیاز با رطوبت زن ، رطوبت آن نیز تنظیم و در فضای داخل ساختمان به گردش در می آید. بنابرین اصول کار چیلرهای ساختمانی بر پایه سرد سازی آب یا محلول آب و گلیکول (گلیکول کاهش دهنده نقطه انجماد آب است) بنا نهاده شده است.

فن کویل و هواساز تقریبا ساختاری مشابه یکدیگر دارند. هر دو با دریافت آب سرد چیلر و یا آب گرم بویلر ، هوا را سرد یا گرم کرده و در ساختمان توزیع می کنند. ولی با این تفاوت که ابعاد فن کویل ها بسیار کوچک بوده و به صورت موضعی (به ازای هر اتاق یک یا دو فن کویل) نصب و به کانال کشی نیازی ندارند ولی ابعاد هواساز بسیار بزرگ بوده و به صورت مرکزی نصب و هوا را پس از سرد یا گرم کردن با کانال کشی در ساختمان توزیع می کند.

نکته اینکه برای گرمایش هم کافی است که آب را در بویلر موتورخانه یا توسط پکیج ، گرم کرد و با لوله کشی به فن کویل ها یا دستگاه هواساز ارسال نمود تا در فصول سرد سال ، با همین سیستم ، گرمایشی مطبوع در ساختمان داشته باشیم.